อัตราค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 1-2 หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา และหอพักนักศึกษาชายโอเมกา

Dormitory fee 1st and 2nd Semester

ประเภทห้องพัก

ราคา/เทอม/คน

ค่าประกันหอพัก

หมายเหตุ

ห้องปรับอากาศ 2 คน
The air con. Room shared for 2 students

10,000

2,500

ค่าสาธารณูปโภคเหมาจ่าย/เดือน/ห้อง 2,000 บาท

Utilities costs 2,000 Baht/Room

ห้องปรับอากาศ 2 คน
The air con. Room shared for 2 students

9,000

2,500

ห้องปรับอากาศ 3 คน
The air con. Room shared for 3 students

7,600

500

ค่าประกันหอพักจ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายรวมในภาคเรียนที่ 1 และจะคืนหลังจากนักศึกษาทำเรื่องลาออกหอพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

The damage insurance must be paid annually combine with tuition fee of 1st semester. The office will return the insurance fee back after students resign from dormitory

ห้องพัดลม 3 คน
The fan Room shared for 3 students

5,200

500

ห้องพัดลม 2 คน
The fan Room shared for 2 students

7,500

500

อัตราค่าหอพัก ภาคฤดูร้อน

Dormitory Fee Summer Semester

ประเภทห้องพัก

ราคา/เทอม/คน

หมายเหตุ

ห้องปรับอากาศ 2 คน
The air con. Room shared for 2 students

4,500

ไม่มีค่าประกันหอพัก (No damage insurance fee !)

ห้องปรับอากาศ 3 คน
The air con. Room shared for 3 students

3,800

ห้องพัดลม 2-3 คน
The fan Room shared for 2-3 students

3,200

ติดต่อหอพัก

หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา : โทรศัพท์ 053-241255, 053-851478-86 ต่อ 4605
Email: dorms.team@gmail.com

หอพักนักศึกษาชายโอเมกา : โทรศัพท์ 053-241255, 053-851478-86 ต่อ 4612
Email: dorms.team@gmail.com