ปณิธานและพันธกิจ

ปณิธาน

กลุ่มหอพักนักศึกษาเขตแม่คาว มุ่งเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากร ให้รู้จักพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามปณิธานของฝ่ายศาสนกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสอดคล้องกับปณิธาน ของมหาวิทยาลัยพายัพที่ว่า “สัจจะ – บริการ”

วิสัยทัศน์

“เสริมวิชาการ สร้างทักษะชีวิต ผลิตผู้สร้างสันติสุข”
เสริมวิชาการ : เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบการเรียนใน ระดับอุดมศึกษา
สร้างทักษะชีวิต : เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา บุคลากร และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลาย
ผลิตผู้สร้างสันติสุข : เสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักศึกษาและบุคลากร ให้เป็นบุคคลที่สามารถอยู่ร่วมกันและสร้างสันติสุขในสังคมโลก

อัตลักษณ์

เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรกลุ่มหอพักให้เป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สันติสุข สร้างความไว้วางใจด้วย สัจจะบริการ ผ่านการทรงเรียก ชื่นชมในความหลากหลาย และความเป็นสากล เป็นผู้ดูแลที่สัตย์ซื่อ

พันธกิจ

  1. เป็นที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
  2. เป็นที่พักอาศัยที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
  3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรม โดยใช้ระบบ Resident Assistant ในการดูแลนักศึกษา
  4. ฝึกวินัยและฝึกทักษะนักศึกษา ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีภาวะผู้นำ มีความรักสามัคคี มีน้ำใจเอื้อาทร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และเคารพสิทธิหน้าที่ของกันและกัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษามีที่พักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย และประหยัด
  2. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาในการเรียนและการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
  3. เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตของนักศึกษาในการอยู่ร่วม กับผู้อื่นอย่างมีความสุข
  4. เพื่อให้บริการด้านการให้คำปรึกษาทางการเรียน การใช้ชีวิตและดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด
  5. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย การเคารพสิทธิผู้อื่น การรักษาสัจจะและมีน้ำใจบริการ